При строителството на сградите има най-разнообразни инженерни и конструктивни решения. Сградите могат да бъдат монолитни, сглобяеми или комбинация между двете.

При монолитните сгради на място се изработва стоманобетонна конструкция, а при сглобяемите се доставят елементи, които се сглобяват на място.

От повечето брокери и клиенти ще чуете, че на пазара според конструкцията се предлагат няколко вида сгради. Това е опит да се обособят в групи съществуващите видове сгради в зависимост от конструкцията им:

– панелни или ЕПЖС (едропанелни жилищни сгради);

– ЕПК (едроплощен кофраж), ПК (пълзящ кофраж);

– тухлени със стоманобетонна плоча;

– гредоред;

– пакетно повдигани плочи (много често се приобщават към тухлените със стоманобетонна плоча).

А. Панелни – сградата е изпълнена изцяло посредством панелни елементи (стени, подове, тавани и др.), които са свързани посредством заварки.

Преимущества на сградите с такава конструкция:

– бързо строителство;

– ниска себестойност;

– добра земетръсоустойчивост;

– големи светли стаи; достатъчно помощни помещения.

Недостатъци:

-сравнително нисък екплоатационен срок;

– има много случаи на некачествено изпълнение или поддръжка, при които връзките между панелите корозират и снижават експлоатационния срок;

– лоша шумо- и топлоизолация;

– стандартни и консервативни разпределения;

Сградите от този вид са строени през социалистическия период и недостатъците им могат да бъдат до голяма степен отстранени чрез цялостно саниране, включително на връзките между отделните панели.

Сградите са не по-високи от 9 етажа. По-старите панелни блокове са с външни балкони, а по-новите – с вътрешни (т. нар. лоджии).

Б. ЕПК и ПК – носещата конструкция на сградата се състои от стоманобетонни шайби, колони и плочи. Преградните стени могат да бъдат тухлени или от гипсови блокчета, а част от фасадните стени могат да са панелни.

Преимущества:

– възможности за разнообразни разпределения.

Недостатъци:

– сградите от този тип са с много апартаменти и обикновено имат лошо поддържани общи части. Това с много малки изключения са най-високите сгради, строени през социалистическия период. Разликата между ЕПК и ПК се състои в метода и механизацията, използвана за строителството им, а резултатът е един и същ. Собственици на имоти в сграда ПК твърдят, че строителството е по-добро, но реално то е идентично с ЕПК.

В. Тухлени със стоманобетонна плоча

Носещата конструкция на сградата е със стоманобетонни колони, плочи и шайби. Плочите могат да бъдат гредови или безгредови. След или по време на изграждането й се правят преградните стени от тухли, панели или гипсокартон.

Преимущества:

– възможности за разнообразни разпределения;

– възможност за постигане на висока земетръсоустойчивост; обикновено строителите се съобразяват с изискванията за района;

– отлична шумо- и топлоизолация;

– дълъг срок на експлоатация (в зависимост от качеството на изпълнение на конструкцията);

Недостатъци:

– сравнително бавно строителство.

Сгради с тази конструкция са строени преди со­циа­лис­ти­чес­кия период, по време и продължават да се строят и в момента. Новите сгради почти без изключение са от този тип. Първите такива сгради са построени в началото на ХХ в.

Г. Пакетно повдигани плочи

Сгради с тази конструкция са строени през социалистическия период. Състоят се от стоманобетонни ядра, сглобяеми колони и безгредови плочи. Първоначално са изпълнявани стоманобетонните ядра, където по правило се разполагат стълбищните клетки и асансьорите. Подовите плочи са изпълнявани в един общ пакет върху основите – една върху друга. Впоследствие пакетът се е повдигал и плочите са отпускани, една по една, върху сглобяемите колони. Стените са изпълнявани обикновено от тухлена зидария. Този вид строителство се приема от клиенти и брокери като тухленото; реално то има своите преимущества и недостатъци.

Преимущества:

– възможности за разнообразни разпределения;

– добра шумо- и топлоизолация.

Недостатъци:

– ниска сеизмична устойчивост.

Д. Гредоред

Сградите от този тип са с носещи външни и вътрешни стени и колони, изградени от тухлена или каменна зидария. Подовете и таваните са от дървени или метални греди, като върху тях е положена настилката – най-често дюшеме. Преградните стени обикновено са тухлени.

Недостатъци:

– този начин на строителство е морално остарял;

– лоша земетръсоустойчивост.

Преимущества пред новото строителство на практика няма.

Този способ за строителство се е използвал до началото на ХХ в. След като е открита стоманобетонната плоча, това строителство е отпаднало като морално остаряло.

На практика това са най-красивите сгради в България с архитектурна стойност, за съжаление повечето са занемарени и не се оценяват от купувачите.

Може да се срещне като конструкция т. нар. „Прус­ки свод“. Това е вид гредоред, при който мазетата са от каменен зид, върху който стъпват метални релси, а върху тях са подредени тухли под формата на свод (откъдето идва и името).